Stały konfesjonał
w kościele Pana Jezusa w Kościanie 
w każdy czwartek od 9.00 do 18.00

Dro­ga Boża jest dosko­na­ła, Sło­wo Pań­skie jest wypró­bo­wa­ne.
Jest tar­czą wszyst­kim, któ­rzy w nim ufa­ją.
(Ps. 18,31)

Czy­ta­nia na czwar­tek, 19 paź­dzier­ni­ka 2017

Kościół pw. Pana Jezusa

Kościół pw. Ducha Świętego

Witaj­cie na stronie
rzymskokatolickiej
para­fii pw. Ducha Świętego
w Kościanie

Aktualności parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie

Bierzmowanie — podział grup

Bierzmowanie — podział grup

Gr. I  ks. Artur Wło­dar­czak Dobraś Miko­łaj Hert­ma­now­ska Zofia Smo­czyk Julia Maria Wado­wiec Miko­łaj Witom­ska Beata Żurek Zuzan­na Żak Dawid Siko­ra Zuzan­na Try­buś Mar­ty­na Lan­gner Ali­cja Olej­nik Jakub Tyc­ner Oli­wer Skrzy­pek Michał Maty­siak Anna   Gr. II p. Agnieszka…

Październik miesiącem różańca świętego

Październik miesiącem różańca świętego

Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we dzie­ci, mło­dzież i doro­słych: od ponie­dział­ku do piąt­ku rano o godz. 8.00 do kościo­ła Ducha Świę­te­go i wie­czo­rem o godz. 17.00 do kościo­ła Pana Jezu­sa. W sobo­tę nabo­żeń­stwo różań­co­we tyl­ko rano o godz. 8.00 w koście­le Ducha…

Hymn do Matki Bożej Różańcowej

Hymn do Matki Bożej Różańcowej

Roz­po­czął się paź­dzier­nik – mie­siąc różań­co­wy. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nowo skom­po­no­wa­nym Hym­nem Maryj­nym, któ­ry powstał w poznań­skim Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Różań­co­wej. Do Mat­ki Bożej Różań­co­wej Bądź pozdro­wio­na Mary­jo, Tyś woli Boga zaufa­ła. Jezu­sa nam…

Czym jest Podwyższenie Krzyża Świętego?

Czym jest Podwyższenie Krzyża Świętego?

Kie­dy w roku 70 Jero­zo­li­ma zosta­ła zdo­by­ta i zbu­rzo­na przez Rzy­mian, roz­po­czę­ły się wiel­kie prze­śla­do­wa­nia reli­gii Chry­stu­sa, trwa­ją­ce pra­wie 300 lat. Dopie­ro po usta­niu tych prze­śla­do­wań mat­ka cesa­rza rzym­skie­go Kon­stan­ty­na, św. Hele­na, kaza­ła szu­kać Krzy­ża, na…

AKTUALIZACJA — Ramowy (DOKŁADNY) plan półkolonii — LATO 2017

AKTUALIZACJA — Ramowy (DOKŁADNY) plan półkolonii — LATO 2017

Plan pół­ko­lo­nii 25.06.17 nie­dzie­la – Msza Świę­ta na roz­po­czę­cie pół­ko­lo­nii w koście­le Pana Jezu­sa godzi­na 11.00 26.06.17 ponie­dzia­łek – wyjazd do kina Zbiór­ka godzi­na 9.00 w koście­le Pana Jezu­sa — powrót ok. 15.00 przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr4   27.06.17 wtorek –…

Stro­na 1 z 3123
}

Msze św. w nie­dzie­le: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 i 16.00. Msza św. o godz. 12.00 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezu­sa. Dodat­ko­wo w lip­cu i sierp­niu Msze św. w nie­dzie­le i świę­ta o godz. 20.00 w koście­le Ducha Św.

Msze św. w dni powsze­dnie: 7.30 w koście­le Ducha Św. i 18.00 w koście­le Pana Jezu­sa. W maju i w paź­dzier­ni­ku Msze św. 7.30 w koście­le Ducha Św. i 17.00 w koście­le Pana Jezusa

Msze św. w świę­ta w dni pra­cy: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Msza św. o godz. 7.30 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezusa.

Sta­ły kon­fe­sjo­nał w koście­le Pana Jezu­sa w Kościa­nie w każ­dy czwar­tek od 9.00 do 18.00.

h

Biu­ro Para­fial­ne czyn­ne:

  • pon. 16:00 — 17:00
  • wt. 9:00 — 10:00
  • śr. 16:00 — 17:00
  • czw. 9:00 — 10:00
  • pt. 16:00 — 17:00
  • sob. 9:00 — 10:00

Chrzty Świę­te w 2 i 4 sobo­tę mie­sią­ca o godz. 18:00. Inne ter­mi­ny chrztu św. do uzgodnienia.

Instruk­cja chrzciel­na w czwart­ki przed 2 i 4 sobo­tą: 18.30 IVIX wł.  i 17.30 X — III wł.