Stały konfesjonał
w kościele Pana Jezusa w Kościanie
w każdy czwartek od 9.00 do 18.00

Dro­ga Boża jest dosko­na­ła, Sło­wo Pań­skie jest wypró­bo­wa­ne.
Jest tar­czą wszyst­kim, któ­rzy w nim ufa­ją.
(Ps. 18,31)

Czy­ta­nia na ponie­dzia­łek, 18 grud­nia 2017

Kościół pw. Pana Jezu­sa

Kościół pw. Ducha Świę­te­go

Witaj­cie na stro­nie
rzym­sko­ka­to­lic­kiej
para­fii pw. Ducha Świę­te­go
w Kościa­nie

Aktualności parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie

2 listopada — Dzień Zaduszny

2 listopada — Dzień Zaduszny

Kościół kato­lic­ki wspo­mi­na 2 listo­pa­da wszyst­kich wier­nych zmar­łych. Dzień Zadusz­ny to czas szcze­gól­nej modli­twy do Boga, by zmar­li mie­li udział w Chry­stu­so­wym zwy­cię­stwie nad śmier­cią. Doty­czy to zwłasz­cza tych, któ­rzy po śmier­ci potrze­bu­ją oczysz­cze­nia w miło­ści,…

Msza Święta przy Mauzoleum

Msza Święta przy Mauzoleum

W śro­dę mamy uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Do godz. 12.00 porzą­dek Mszy św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Nie będzie Mszy św. o godz. 14.00 i 16.00. Pro­ce­sja żałob­na na cmen­ta­rzu w Nowym Lubo­szu roz­pocz­nie się o godz. 13.30. Pro­si­my o pojazd po księ­dza na godz. 13.15 pod…

1 listopada — Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada — Uroczystość Wszystkich Świętych

Zna­nych i ano­ni­mo­wych, daw­nych i współ­cze­snych świę­tych Kościół kato­lic­ki uro­czy­ście wspo­mi­na 1 listo­pa­da. Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych win­na być jed­nym z naj­bar­dziej rado­snych dni dla chrze­ści­jan. W cią­gu roku nie­mal każ­de­go dnia przy­pa­da wspo­mnie­nie jed­ne­go lub…

Bierzmowanie — podział grup

Bierzmowanie — podział grup

Gr. I  ks. Artur Wło­dar­czak Dobraś Miko­łaj Hert­ma­now­ska Zofia Smo­czyk Julia Maria Wado­wiec Miko­łaj Witom­ska Beata Żurek Zuzan­na Żak Dawid Siko­ra Zuzan­na Try­buś Mar­ty­na Lan­gner Ali­cja Olej­nik Jakub Tyc­ner Oli­wer Skrzy­pek Michał Maty­siak Anna   Gr. II p. Agniesz­ka…

Październik miesiącem różańca świętego

Październik miesiącem różańca świętego

Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we dzie­ci, mło­dzież i doro­słych: od ponie­dział­ku do piąt­ku rano o godz. 8.00 do kościo­ła Ducha Świę­te­go i wie­czo­rem o godz. 17.00 do kościo­ła Pana Jezu­sa. W sobo­tę nabo­żeń­stwo różań­co­we tyl­ko rano o godz. 8.00 w koście­le Ducha…

Hymn do Matki Bożej Różańcowej

Hymn do Matki Bożej Różańcowej

Roz­po­czął się paź­dzier­nik – mie­siąc różań­co­wy. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nowo skom­po­no­wa­nym Hym­nem Maryj­nym, któ­ry powstał w poznań­skim Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Różań­co­wej. Do Mat­ki Bożej Różań­co­wej Bądź pozdro­wio­na Mary­jo, Tyś woli Boga zaufa­ła. Jezu­sa nam…

Stro­na 1 z 3123
}

Msze św. w nie­dzie­le: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 i 16.00. Msza św. o godz. 12.00 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezu­sa. Dodat­ko­wo w lip­cu i sierp­niu Msze św. w nie­dzie­le i świę­ta o godz. 20.00 w koście­le Ducha Św.

Msze św. w dni powsze­dnie: 7.30 w koście­le Ducha Św. i 18.00 w koście­le Pana Jezu­sa. W maju i w paź­dzier­ni­ku Msze św. 7.30 w koście­le Ducha Św. i 17.00 w koście­le Pana Jezu­sa
Dodat­ko­we infor­ma­cje: od paź­dzier­ni­ka do mar­ca /wł./ o godz. 17.00.

Msze św. w świę­ta w dni pra­cy: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Msza św. o godz. 7.30 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezu­sa.

Sta­ły kon­fe­sjo­nał w koście­le Pana Jezu­sa w Kościa­nie w każ­dy czwar­tek od 9.00 do 18.00.

h

Biu­ro Para­fial­ne czyn­ne:

  • pon. 16:00 — 17:00
  • wt. 9:00 — 10:00
  • śr. 16:00 — 17:00
  • czw. 9:00 — 10:00
  • pt. 16:00 — 17:00
  • sob. 9:00 — 10:00

Chrzty Świę­te w 2 i 4 sobo­tę mie­sią­ca o godz. 18:00. Inne ter­mi­ny chrztu św. do uzgod­nie­nia.

Instruk­cja chrzciel­na w czwart­ki przed 2 i 4 sobo­tą: 18.30 IVIX wł.  i 17.30 X — III wł.