Wiel­ki Czwar­tek – to dzień usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii i sakra­men­tu kapłań­stwa, to dzień  Komu­nii św. Apo­sto­łów. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci I Komu­nij­ne z ubie­głe­go roku na pierw­szą rocz­ni­cę swo­jej uro­czy­sto­ści oraz nad­zwy­czaj­nych Sza­fa­rzy Eucha­ry­stii i ich rodzi­ny na Mszę św. dzięk­czyn­ną za ich posłu­gę i z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz gor­li­wość w dal­szej posłu­dze a tak­że z proś­bą o zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla ich rodzin. Jest to dzień dzięk­czy­nie­nia za wszyst­kie dotych­czas przy­ję­te Komu­nie św. dla wszyst­kich Para­fian. W tym dniu mamy też dzię­ko­wać za kapłań­stwo, modlić się za wszyst­kich kapła­nów. W tym dniu za odmó­wie­nie hym­nu „Przed tak Wiel­kim Sakra­men­tem”, pod zwy­kły­mi warun­ka­mi, może­my uzy­skać odpust zupeł­ny.

Po wie­czor­nej Litur­gii prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do „ciem­ni­cy” i ado­ra­cja do godz. 21.00. Ado­ra­cję pro­wa­dzi Gru­pa Modli­tew­na Eme­ry­tów i Ren­ci­stów.

Rano Komu­nia św. tyl­ko dla tych, któ­rzy nie mogą brać udzia­łu w wie­czor­nej Litur­gii,  w koście­le Ducha Świę­te­go o godz. 7.30 i 8.00.

Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: