Prze­ży­wa­my naj­więk­sze i naj­pięk­niej­sze Świę­to chrze­ści­jań­skie Zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa. Fakt Zmar­twych­wsta­nia Pana Jezu­sa nada­je sens naszej pra­cy, miło­ści, cier­pie­nia i śmier­ci. Wszyst­ko to jest dro­gą, któ­ra pro­wa­dzi do Boga i do Jego peł­ni życia. Zwy­cię­stwem,  któ­re zwy­cię­ża świat,  jest  nasza  wia­ra.

Para­fia­nom i Gościom  życzy­my  obfi­to­ści  Łask  Bożych  i  by Mary­ja  nasza   Mat­ka   i naj­lep­sza   Prze­wod­nicz­ka   po  dro­gach  wia­ry  uczy­ła   nas  kon­tem­plo­wać  te   świę­te tajem­ni­ce życia Chry­stu­sa i nasze.

16 i 17 kwiet­nia — Nowen­na  do Miło­sier­dzia  Boże­go po Mszy św. o godz. 9.30.

Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: