Święcenie potraw w Wielką Sobotę.

Godz.     9.00     Kieł­cze­wo w szko­le

Godz.     9.10     Kieł­cze­wo u p. Mile­rów

Godz.     9.20     Kieł­cze­wo u p. Maty­asz­czyk

Godz.     9.30     Kieł­cze­wo przy Krzy­żu u p. Kor­bi­ków

Godz.     9.40     Kieł­cze­wo u p. Pry­fe­rów

Godz.     9.50     Kieł­cze­wo ul. Ogro­do­wa

Godz.   10.15     Nowy Lubosz ul. Kościań­ska 110 u p. Dobraś

Godz.   10.30     Nowy Lubosz w świe­tli­cy wiej­skiej

Godz.   10.45     Nowy Lubosz ul. Kościań­ska 7a u p. Myler

Godz.   11.00     Kurza Góra przy figu­rze u p. Matu­szew­skich

Godz.   11.15     Kurza Góra przy figu­rze /przy szkole/

W każ­dej wio­sce po świę­ce­niach wspól­nych, ewen­tu­al­nie świę­ce­nie indy­wi­du­al­ne, zgło­szo­ne w biu­rze para­fial­nym.

Święcenie potraw w kościołach.

Kościół Ducha Świę­te­go   —   godz.   11.30, 12.30, 13.00

Kościół Pana Jezu­sa         —   godz.   11.00, 12.00, 15.00, 15.30

Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: