Wiel­ka Sobo­ta – jest to dzień sku­pie­nia wier­ny­ch przy Gro­bie Pań­skim. Ado­ra­cja od godz. 7.00 do 23.00 w obu kościo­ła­ch. Litur­gia Wiel­ko­so­bot­nia w koście­le Pana Jezu­sa o godz. 19.00, na któ­rą zło­żą się: poświę­ce­nie ognia, pas­cha­łu i wody chrzciel­nej. W tym dniu jest oka­zja do odno­wie­nia przy­rze­czeń chrzciel­ny­ch. Na tę Litur­gię zapra­sza­my wszyst­ki­ch ze świe­ca­mi, moż­na zabrać zaku­pio­ne tzw. pas­cha­li­ki. W tym dniu dzię­ku­je­my za łaskę Chrztu Świę­te­go i szcze­gól­nie modli­my się za rodzi­ców chrzest­ny­ch i chrze­śnia­ków. Za odno­wie­nie przy­rze­czeń chrzciel­ny­ch moż­na uzy­skać odpu­st zupeł­ny.

Pobie­rz jako PDF lub wydru­kuj: