Wiel­ki Pią­tek – jest to dzień Męki Pań­skiej i śmier­ci Chry­stu­sa. Ze wzglę­du na pamiąt­kę fizycz­nej Męki Chry­stu­sa, w tym dniu żaden kapłan nie odpra­wia Mszy św. Ado­ra­cja Pana Jezu­sa w ciem­ni­cy od godz. 7.00 do wie­czor­ne­go nabo­żeń­stwa Męki Pań­skiej do godz. 18.00. W Wiel­ki Pią­tek Komu­nię św. udzie­la się tyl­ko pod­czas wie­czor­ne­go nabo­żeń­stwa. Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym jest Ado­ra­cja Krzy­ża Świę­te­go – Godła naszej wia­ry, za któ­rą moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny.

Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: