Sta­ły kon­fe­sjo­nał w koście­le Pana Jezu­sa w Kościa­nie w każ­dy czwar­tek od 9.00 do 18.00.
Od dziś rów­nież ban­ner na stro­nie inter­ne­to­wej Para­fii zachę­ca­ją­cy do sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi świę­tej oraz przy­po­mi­na­ją­cy o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu,
Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: