Plan pół­ko­lo­nii

25.06.17 nie­dzie­la – Msza Świę­ta na roz­po­czę­cie pół­ko­lo­nii w koście­le Pana Jezu­sa godzi­na 11.00

26.06.17 ponie­dzia­łek – wyjazd do kina

Zbiór­ka godzi­na 9.00 w koście­le Pana Jezu­sa — powrót ok. 15.00 przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr4

 

27.06.17 wto­rek – wyjazd do Bogilu

Zbiór­ka godzi­na 9.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 4 — powrót ok. 15.00 przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr4

 

28.06.17 śro­da – Swa­rzędz Muzeum Pszczelarstwa

Zbiór­ka godzi­na 9.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 4 — powrót ok. 15.00 przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr4

 

29.06.17 czwar­tek – Bra­ma Poznania

Zbiór­ka godzi­na 7.45 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 4 — powrót ok. 15.00 przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr4

 

30.06.17 pią­tek  – Nowe ZOO Poznań Malta

Zbiór­ka godzi­na 9.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 4 — powrót ok. 15.00 przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr4

 

01.07.17 sobo­ta – basen Kościan

Zbiór­ka godzi­na 9.00 w koście­le Pana Jezu­sa – odbiór dzie­ci przy base­nie ok. 12.30

 

02.07.17 nie­dzie­la – Msza Świę­ta na zakoń­cze­nie pół­ko­lo­nii w koście­le Pana Jezu­sa godzi­na 11.00

 

 

 

 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz potrzeb­ne dekla­ra­cje otrzy­ma każ­dy z rodzi­ców na spo­tka­niu w nie­dzie­lę po Mszy Świę­tej o godzi­nie 11.00

 

 

—————————————————

Ramo­wy plan półkolonii

25.06.17 nie­dzie­la – Msza Świę­ta na roz­po­czę­cie pół­ko­lo­nii godzi­na 11.00

26.06.17 ponie­dzia­łek – wyjazd do kina

27.06.17 wto­rek – wyjazd do Bogilu

28.06.17 śro­da – Swa­rzędz Muzeum Pszczelarstwa

29.06.17 czwar­tek – Bra­ma Poznania

30.06.17 pią­tek  – Nowe ZOO Poznań Malta

01.07.17 sobo­ta – basen Kościan

01.07.17 nie­dzie­la – Msza Świę­ta na zakoń­cze­nie pół­ko­lo­nii godzi­na 11.00

Pobierz jako PDF lub wydrukuj: