Zmia­ny ogło­szo­ne 13 czerw­ca 2017:

 • ks. mgr Bar­tosz STRUGAREK – dot. dyrek­tor Ośrod­ka Reko­lek­cyj­ne­go w Zabo­rów­cu – mia­no­wa­ny zastęp­cą dyrek­to­ra Cari­tas Archi­die­ce­zji Poznań­skiej – 1.7.2017
 • ks. pra­łat mgr lic. Mate­usz ŻARNOWIECKI – dot. dyrek­tor Domu Księ­ży Eme­ry­tów w Pozna­niu-Anto­nin­ku – prze­nie­sio­ny w stan spo­czyn­ku – 1.7.2017

Kie­ru­jąc się dobrem dusz oraz pożyt­kiem Kościo­ła Arcy­bi­skup Sta­ni­sław Gądec­ki, Metro­po­li­ta Poznań­ski, pod­jął nastę­pu­ją­ce decy­zje per­so­nal­ne doty­czą­ce kapła­nów, któ­re wej­dą w życie w mie­sią­cach waka­cyj­nych 2017 roku.

Swo­je obo­wiąz­ki ksiądz będzie wypeł­niał jako pasterz zatro­ska­ny o powie­rzo­ną mu wspól­no­tę pamię­ta­jąc, że wyko­nu­je zada­nia naucza­nia, uświę­ca­nia i kie­ro­wa­nia Ludem Bożym, powo­ła­ny do uczest­nic­twa w posłu­dze same­go Chry­stu­sa” — czy­ta­my w dekre­tach nomi­na­cyj­nych, któ­re zosta­ły już ode­bra­ne przez zain­te­re­so­wa­ne oso­by.

Dekre­ty księ­ży neo­pre­zbi­te­rów

Prze­nie­sie­ni w stan spo­czyn­ku

Arcy­bi­skup Sta­ni­sław Gądec­ki wyra­ził wdzięcz­ność kapła­nom, któ­rzy ze wzglę­du na wiek lub stan zdro­wia popro­si­li o przej­ście na eme­ry­tu­rę, za ich posłu­gę kapłań­ską, kate­che­tycz­ną i dusz­pa­ster­ską:

 • ks. kan. Józef DOROCIAK – dot. pro­boszcz para­fii pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Pia­skach – 30.6.2017
 • ks. prał. Cze­sław GRZELAK – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Mar­ci­na w Pozna­niu – 30.6.2017
 • ks. kan. mgr Cze­sław KOŁODZIEJ – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Jaku­ba Apo­sto­ła w Świę­cie­cho­wie – 30.6.2017
 • ks. kan. mgr lic. Sta­ni­sław KOSTKA – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Mar­ci­na w Sta­rym Gosty­niu – 30.6.2017
 • ks. kan. Wła­dy­sław ŁAPAWA – dot. pro­boszcz para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Gro­dzi­sku Wlkp. – 30.6.2017
 • ks. kan. Woj­ciech ŁAWNICZAK – dot. pro­boszcz para­fii pw. Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Pozna­niu – 30.6.2017
 • ks. kan. mgr Tade­usz PELIŃSKI – dot. pro­boszcz para­fii pw. Świę­te­go Krzy­ża w Kobyl­ni­cy – 30.6.2017
 • ks. kan. Roman POPLEWSKI – dot. pro­boszcz para­fii pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny i św. Micha­ła Archa­nio­ła w Wie­le­niu – 30.6.2017
 • ks. kan. mgr lic. Jan RESZELEWSKI – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Miko­ła­ja w Kro­bi – 30.6.2017
 • ks. kan. Bole­sław STAROSOLSKI – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Józe­fa w Pozna­niu-Szcze­pan­ko­wie – 30.6.2017
 • ks. pra­łat mgr lic. Mate­usz ŻARNOWIECKI – dot. dyrek­tor Domu Księ­ży Eme­ry­tów w Pozna­niu-Anto­nin­ku – 1.7.2017

Skie­ro­wa­ni na stu­dia

 • ks. mgr Dawid GŁOWACZ – dot. wika­riusz para­fii pw. Naro­dze­nia NMP w Tul­cach – skie­ro­wa­ny na stu­dia spe­cja­li­stycz­ne z zakre­su nauk o mał­żeń­stwie i rodzi­nie na Papie­skim Insty­tu­cie Jana Paw­ła II dla Stu­diów nad Mał­żeń­stwem i Rodzi­ną w Rzy­mie – 1.8.2017
 • ks. mgr Piotr SZYMAŃSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. Mat­ki Bożej Pocie­sze­nia w Pozna­niu – skie­ro­wa­ny na stu­dia spe­cja­li­stycz­ne z zakre­su teo­lo­gii fun­da­men­tal­nej na Papie­skim Uni­wer­sy­te­cie Gre­go­riań­skim w Rzy­mie – 1.8.2017

Zmia­ny w insty­tu­cjach cen­tral­nych

 • ks. mgr Wik­tor ŁAKOMY – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Anto­nie­go Padew­skie­go w Prze­źmie­ro­wie – mia­no­wa­ny Dyrek­to­rem Ośrod­ka Reko­lek­cyj­ne­go w Zabo­rów­cu k. Wło­sza­ko­wic oraz do pomo­cy dusz­pa­ster­skiej w kapli­cy w Gór­sku w para­fii pw. św. Jana Chrzci­cie­la w Prze­mę­cie – 1.7.2017
 • ks. mgr Bar­tosz STRUGAREK – dot. dyrek­tor Ośrod­ka Reko­lek­cyj­ne­go w Zabo­rów­cu – mia­no­wa­ny zastęp­cą dyrek­to­ra Cari­tas Archi­die­ce­zji Poznań­skiej – 1.7.2017

Zmia­ny pro­bosz­czow­skie

 • ks. mgr Artur BIEGAŃSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Nowym Tomy­ślu – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Świę­tej Trój­cy w Chwał­ko­wie – 1.7.2017
 • ks. mgr lic. Marian BRDYŚ – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Mał­go­rza­ty w Ciel­czy – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Andrze­ja Bobo­li w Rawi­czu – 1.7.2017
 • ks. mgr Ceza­ry BUKOWSKI — dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Józe­fa Rze­mieśl­ni­ka w Popów­ku — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Gro­dzi­sku Wlkp. — 1.7.2017
 • ks. mgr lic. Tomasz BULIŃSKI — dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Dolsku — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Pozna­niu — 1.7.2017
 • ks. kan. mgr lic. Marian CIESIELSKI – dot. pro­boszcz para­fii pw. Chry­stu­sa Słu­gi w Pozna­niu – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Woj­cie­cha w Chrzyp­sku Wiel­kim – 1.7.2017
 • ks. kan. mgr lic. Rafał CZERNIEJEWSKI — dot. pro­boszcz para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa i św. Flo­ria­na w Pozna­niu — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Chry­stu­sa Słu­gi w Pozna­niu — 1.7.2017
 • ks. mgr Mate­usz DROB – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Andrze­ja Bobo­li w Rawi­czu – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa i św. Flo­ria­na w Pozna­niu –1.7.2017
 • ks. dr Krzysz­tof FRĄSZCZAK –  mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP w Bara­no­wie – 1.7.2017 r.
 • ks. mgr Paweł FROELICH – dot. wika­riusz para­fii pw. Świę­te­go Krzy­ża w Sza­mo­tu­łach – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Woj­cie­cha w Kru­sze­wie – 1.7.2017
 • ks. mgr lic. Jaro­sław GABLER – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP w Obor­ni­kach – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Mar­ci­na Bisku­pa w Strzel­cach Wiel­kich – 1.7.2017
 • ks. mgr Roman GAJEWSKI – dot. pro­boszcz para­fii pw. bł. Jolan­ty w Kostrzy­nie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Jadwi­gi w Gro­dzi­sku – 1.7.2017
 • ks. mgr Sła­wo­mir GROŚTY – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Andrze­ja Apo­sto­ła w Bro­dach – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Miko­ła­ja w Kro­bi – 1.7.2017
 • ks. mgr lic. Marek JANKOWSKI – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Idzie­go w Czer­wo­nej Wsi – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Naro­dze­nia NMP w Kamion­nej – 1.7.2017
 • ks. mgr Rafał JARMUŻ — dot. pro­boszcz para­fii pw. Naro­dze­nia NMP w Kamion­nie — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi w Pia­skach — 1.7.2017
 • ks. mgr Kon­rad JĘDRZEJCZAK – dot. pro­boszcz para­fii pw. Chry­stu­sa Kró­la w Bole­wi­cach – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Andrze­ja Apo­sto­ła w Bro­dach – 1.7.2017
 • ks. dr Anto­ni KLUPCZYŃSKI — dot. pro­boszcz para­fii pw. Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej w Pozna­niu-Krze­si­nach — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Mar­ci­na w Pozna­niu — 1.7.2017
 • ks. mgr Jaro­sław KLUPŚ – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go w Lubo­niu – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Józe­fa Rze­mieśl­ni­ka w Popów­ku – 1.7.2017
 • ks. mgr Prze­my­sław KUJAWA – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Jadwi­gi w Wil­czy­nie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Świę­te­go Krzy­ża w Kobyl­ni­cy – 1.7.2017
 • ks. mgr lic. Tade­usz KURPISZ – dot. pro­boszcz para­fii pw. NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w Bisku­pi­cach i w para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Uza­rze­wie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Mał­go­rza­ty w Ciel­czy – 1.7.2017
 • ks. mgr Zyg­munt ŁUKOWIAK — dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Mar­ci­na Bisku­pa w Strzel­cach Wiel­kich — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Idzie­go w Czer­wo­nej Wsi — 1.7.2017
 • ks. mgr lic. Mate­usz NAPIERAŁA – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Mate­usza Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Pozna­niu – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Bł. Jolan­ty w Kostrzy­nie – 1.7.2017
 • ks. mgr Miro­sław NOWAK — dot. pro­boszcz para­fii pw. Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Rodzin w Borów­cu — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Mar­ci­na w Sta­rym Gosty­niu — 1.7.2017
 • ks. dr Paweł PACHOLAK – dot. pro­boszcz para­fii pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w Pozna­niu – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Pozna­niu – 1.7.2017
 • ks. mgr Piotr PIEPRZ – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Pozna­niu – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Naj­święt­sze­go Imie­nia Jezus w Panien­ce – 1.7.2017
 • ks. mgr Rafał PLESZEWA – dot. wika­riusz para­fii pw. NMP Wnie­bo­wzię­tej w Śre­mie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Dolsku – 1.7.2017
 • ks. mgr Janusz POŚPIECH – dot. pro­boszcz para­fii pw. Naj­święt­sze­go Imie­nia Jezus w Panien­ce – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Chry­stu­sa Kró­la w Bole­wi­cach – 1.7.2017
 • ks. mgr lic. kan. Jerzy RANKE – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Woj­cie­cha w Kru­sze­wie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Mat­ki Bożej Fatim­skiej w Kozie­gło­wach – 1.7.2017
 • ks. mgr Łukasz RUCIŃSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Miko­ła­ja w Mosi­nie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w Bisku­pi­cach i para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Uza­rze­wie – 1.7.2017
 • ks. mgr Marek SOBKOWIAK – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Jadwi­gi w Gro­dzi­sku Wlkp. – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Wnie­bo­wzię­cia Mat­ki Bożej i św. Micha­ła w Wie­le­niu – 1.7.2017
 • ks. mgr Bła­żej STRÓŻYCKI – dot. pro­boszcz para­fii pw. Mat­ki Bożej Fatim­skiej w Kozie­gło­wach – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Jaku­ba Więk­sze­go Apo­sto­ła w Świę­cie­cho­wie – 1.7.2017
 • ks. kan. mgr Andrzej STRUGAREK – dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP w Bara­no­wie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Józe­fa w Pozna­niu – Szcze­pan­ko­wie – 1.7.2017
 • ks. mgr Grze­gorz SZKUDLAREK – dot. pro­boszcz para­fii pw. Świę­tej Trój­cy w Chwał­ko­wie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP w Sie­ko­wie – 1.7.2017
 • ks. dr Wal­de­mar SZLACHETKA — dot. pro­boszcz para­fii pw. św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Pozna­niu — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w Pozna­niu — 1.7.2017
 • ks. mgr Wal­de­mar TWARDOWSKI – dot. do pomo­cy dusz­pa­ster­skiej para­fii pw. Naj­święt­szej Boga­ro­dzi­cy Maryi w Pozna­niu – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Rodzin w Borów­cu – 1.7.2017
 • ks. mgr lic. Prze­my­sław WIECZOREK — dot. pro­boszcz para­fii pw. Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP w Sie­ko­wie — mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej w Pozna­niu-Krze­si­nach — 1.7.2017
 • ks. mgr Robert ZAJĄC – dot. wika­riusz para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa w Boja­no­wie – mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. św. Jadwi­gi w Wil­czy­nie – 1.7.2017

Zmia­ny wika­riu­szow­skie

 • ks. mgr Tade­usz BARANOWSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Miko­ła­ja w Kro­bi – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Andrze­ja Apo­sto­ła w Komor­ni­kach – 25.8.2017
 • ks. mgr Piotr BEDNARSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Nowym Tomy­ślu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go w Lubo­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Piotr BORYCHOWSKI – dot. kape­lan Domu Macie­rzy­ste­go Sióstr Urszu­la­nek SJK oraz sank­tu­arium św. Urszu­li Ledó­chow­skiej w Pnie­wach – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. NMP Wnie­bo­wzię­tej w Śre­mie – 25.8.2017
 • ks. mgr Mar­cin CABAJ – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Józe­fa w Śro­dzie Wlkp. – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Nowym Tomy­ślu – 25.8.2017
 • ks. mgr lic. Paweł CZWOJDRAK – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Mar­ci­na w Gra­no­wie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa w Boja­no­wie – 25.8.2017
 • ks. mgr lic. Mar­cin ĆMIL – dot. wika­riusz para­fii pw. Maryi Kró­lo­wej w Pozna­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Mate­usza Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Marek DENISIUK – dot. wika­riusz para­fii pw. Świę­te­go Krzy­ża w Lesz­nie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP w Obor­ni­kach – 25.8.2017
 • ks. mgr Marek FRĄCKOWIAK – dot. wika­riusz para­fii pw. Świę­tej Trój­cy w Pozna­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Naro­dze­nia NMP w Kaź­mie­rzu – 25.8.2017
 • ks. mgr Seba­stian GALUBA – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Kwil­czu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Krzysz­tof GOGÓŁ – dot. wika­riusz para­fii pw. NMP Wnie­bo­wzię­tej w Śre­mie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Naj­święt­szej Boga­ro­dzi­cy Maryi w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Tomasz IBSZ – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Jana Chrzci­cie­la w Pnie­wach – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Naro­dze­nia Pań­skie­go w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Mar­cin JAŁOSZYŃSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła i Wnie­bo­wzię­cia NMP w Pozna­niu – Kie­krzu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Świę­tej Trój­cy w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr lic. Mate­usz KUBIAK – dot. wika­riusz para­fii pw. Świę­tej Rodzi­ny w Pozna­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Świę­te­go Krzy­ża w Sza­mo­tu­łach – 25.8.2017
 • ks. mgr Woj­ciech LISEK – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Jana Chrzci­cie­la w Prze­mę­cie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Śro­dzie Wlkp. – 25.8.2017
 • ks. mgr Piotr MAŁECKI – dot. wika­riusz para­fii pw. Chry­stu­sa Kró­la i Zwia­sto­wa­nia NMP w Rawi­czu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Miko­ła­ja w Lesz­nie – 25.8.2017
 • ks. mgr Piotr MATUSZAK – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Marii Mag­da­le­ny w Czarn­ko­wie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Śro­dzie Wlkp. oraz Kape­la­nem w Szpi­ta­lu Rejo­no­wym w Śro­dzie Wlkp. – 25.8.2017
 • ks. mgr Piotr MICHALAK – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Mał­go­rza­ty w Gosty­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Mat­ki Bożej Pocie­sze­nia w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Damian PRUSS – dot. wika­riusz para­fii pw. Naro­dze­nia Pań­skie­go w Pozna­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Jaku­ba Więk­sze­go Apo­sto­ła w Pozna­niu – Głu­szy­nie – 25.8.2017
 • ks. mgr Adrian PRZYBECKI – dot. wika­riusz para­fii pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Śro­dzie Wlkp. – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Marii Mag­da­le­ny w Wie­li­cho­wie – 25.8.2017
 • ks. dr Maciej PRZYBYLAK – dot. wika­riusz para­fii pw. Naro­dze­nia NMP w Kaź­mie­rzu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Miko­ła­ja w Mosi­nie – 25.8.2017
 • ks. mgr Adam SCZANIECKI – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Pozna­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Świę­tej Trój­cy  w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Mar­cin SKOWRON – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Miko­ła­ja w Lesz­nie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Maryi Kró­lo­wej w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Tomasz STAŚKIEWICZ – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Andrze­ja Bobo­li w Rawi­czu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Jana Chrzci­cie­la w Pnie­wach – 25.8.2017
 • ks. mgr Krzysz­tof STEFAŃSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Andrze­ja Apo­sto­ła w Komor­ni­kach – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Anto­nie­go Padew­skie­go w Prze­źmie­ro­wie – 25.8.2017
 • ks. mgr Rafał SYLWESTRZAK – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Marii Mag­da­le­ny w Wie­li­cho­wie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Mar­ci­na w Gra­no­wie – 25.8.2017
 • ks. mgr Jaro­sław TROJAN – dot. wika­riusz para­fii pw. Mat­ki Bożej Fatim­skiej w Kozie­gło­wach – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. dr Piotr TWARDY – dot. wika­riusz para­fii pw. Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Pozna­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Świę­tej Rodzi­ny w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Damian WACHOWIAK – dot. wika­riusz i dusz­pa­sterz nie­sły­szą­cych w para­fii pw. św. Jana Jero­zo­lim­skie­go za Mura­mi w Pozna­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Bar­ba­ry w Lubo­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr Karol WACHOWIAK – dot. do pomo­cy w para­fii pw. św. Jaku­ba Więk­sze­go Apo­sto­ła w Pozna­niu – Głu­szy­nie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. mgr lic. Łukasz WEGNER – dot. wika­riusz para­fii pw. Naro­dze­nia NMP w Luba­szu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi w Mię­dzy­cho­dzie – 25.8.2017
 • ks. mgr Zbi­gniew WIŚNIEWSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi w Mię­dzy­cho­dzie – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. Naro­dze­nia NMP w Luba­szu – 25.8.2017
 • ks. mgr lic. Jaro­sław ŻURAWSKI – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Jana Bosko w Lubo­niu – mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła i Wnie­bo­wzię­cia NMP w Pozna­niu – Kie­krzu – 25.8.2017

Do pomo­cy dusz­pa­ster­skiej

 • ks. mgr lic. Kry­stian SAMMLER – dot. wika­riusz para­fii pw. Świę­tej Trój­cy w Pozna­niu – skie­ro­wa­ny do pomo­cy dusz­pa­ster­skiej w para­fii pw. Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Pozna­niu – 25.8.2017
 • ks. dr Jacek ZJAWIN – dot. wika­riusz para­fii pw. św. Bar­ba­ry w Lubo­niu – skie­ro­wa­ny do pomo­cy dusz­pa­ster­skiej w para­fii pw. św. Jana Jero­zo­lim­skie­go za Mura­mi w Pozna­niu – 25.8.2017

Źró­dło: http://www.archpoznan.pl/content/view/4379/109/

Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: