Gr. I  ks. Artur Wło­dar­czak

 1. Dobraś Miko­łaj
 2. Hert­ma­now­ska Zofia
 3. Smo­czyk Julia Maria
 4. Wado­wiec Miko­łaj
 5. Witom­ska Beata
 6. Żurek Zuzan­na
 7. Żak Dawid
 8. Siko­ra Zuzan­na
 9. Try­buś Mar­ty­na
 10. Lan­gner Ali­cja
 11. Olej­nik Jakub
 12. Tyc­ner Oli­wer
 13. Skrzy­pek Michał
 14. Maty­siak Anna

 

Gr. II p. Agniesz­ka Pią­tek

 1. Pie­przyk Nata­lia
 2. Ryb­czyń­ska Ali­cja
 3. Rataj­czak Alek­san­dra /IIIC/
 4. Godlew­ska Mag­da­le­na
 5. Hohen­see Jakub
 6. Lewan­dow­ski Mar­cin
 7. Domi­ni­czak Ewa
 8. Nowac­ka Zuzan­na
 9. Nowac­ki Jakub
 10. Nowak Miko­łaj
 11. Tom­ko­wiak Maria
 12. Sokół Oli­wia
 13. Kawec­ki Kac­per
 14. Wacho­wiak Mate­usz

 

Gr. III p. Sła­wo­mir Olej­ni­czak

 1. Cywiń­ski Jacek
 2. Maty­asz­czyk Oskar
 3. Żega­now­ska Nina
 4. Burysz Lau­ra
 5. Jawor­ska Ali­cja Maria
 6. Prze­woź­niak Julia
 7. Przy­był Tomasz
  8. Typań­ski Jakub
 8. Jaro­szyń­ski Dawid
 9. Adam­czew­ska Joan­na
 10. Star­czew­ska Gabrie­la
 11. Bród­ka Doro­ta
 12. Szy­ma­now­ska Julia

 

Gr. IV  p. Iwo­na Pie­przyk

 1. Hohen­see Wero­ni­ka
 2. Zbo­row­ska Zofia
 3. Sie­jek Kac­per
 4. Wiesz­cze­czyń­ska Wik­to­ria
 5. Siko­ra Juli­ta
 6. Dziu­ra Mar­ta
 7. Mika Adrian­na
 8. Kacz­ma­rek Mar­ce­li
 9. Rothe Kac­per
 10. Wasie­lew­ski Jakub
 11. Koko­ciń­ski Hubert
 12. Usta­siak Zuzan­na
 13. Rataj­czak Alek­san­dra /IIIA/
 14. Jakub Czech

 

Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: