Roz­po­czął się paź­dzier­nik – mie­siąc różań­co­wy. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nowo skom­po­no­wa­nym Hym­nem Maryj­nym, któ­ry powstał w poznań­skim Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Różań­co­wej.

Do Mat­ki Bożej Różań­co­wej

Bądź pozdro­wio­na Mary­jo,
Tyś woli Boga zaufa­ła.

Jezu­sa nam zro­dzi­łaś
całą sobą Go umi­ło­wa­łaś.

Jego sło­wa w ser­cu nosi­łaś
i wier­na codzien­no­ści byłaś.

Przez róża­niec poko­ju i łaski
pro­wadź nas do Syna.

(sło­wa: D. Michal­ski SJ, muzy­ka: Mag­da­le­na Wal­ko­wiak)

Szcze­gó­ły: http://www.archpoznan.pl/content/view/4547/107/
na stro­nie m. in. zapis nuto­wy, nagra­nie mp3, stro­na z utwo­rem

Przejdź do stro­ny »> — klik

Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: