Roz­po­czął się paź­dzier­nik – mie­siąc różań­co­wy. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nowo skom­po­no­wa­nym Hym­nem Maryj­nym, któ­ry powstał w poznań­skim Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Różańcowej.

Do Mat­ki Bożej Różańcowej

Bądź pozdro­wio­na Maryjo,
Tyś woli Boga zaufała.

Jezu­sa nam zrodziłaś
całą sobą Go umiłowałaś.

Jego sło­wa w ser­cu nosiłaś
i wier­na codzien­no­ści byłaś.

Przez róża­niec poko­ju i łaski
pro­wadź nas do Syna.

(sło­wa: D. Michal­ski SJ, muzy­ka: Mag­da­le­na Walkowiak)

Szcze­gó­ły: http://www.archpoznan.pl/content/view/4547/107/
na stro­nie m. in. zapis nuto­wy, nagra­nie mp3, stro­na z utworem

Przejdź do stro­ny »> — klik

Pobierz jako PDF lub wydrukuj: