W śro­dę mamy uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Do godz. 12.00 porzą­dek Mszy św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Nie będzie Mszy św. o godz. 14.00 i 16.00.
Pro­ce­sja żałob­na na cmen­ta­rzu w Nowym Lubo­szu roz­pocz­nie się o godz. 13.30. Pro­si­my o pojazd po księ­dza na godz. 13.15 pod kościół Pana Jezu­sa.
Wspól­na pro­ce­sja kościań­skich para­fii wyru­szy na cmen­ta­rze po Mszy św. odpra­wio­nej o godz. 14.00 przy Mau­zo­leum. Wie­czo­rem o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo słow­no –muzycz­ne o życiu i śmier­ci, któ­re odbę­dzie się na cmen­ta­rzu przy Mau­zo­leum.
Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: