Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we dzie­ci, mło­dzież i doro­słych: od ponie­dział­ku do piąt­ku
rano o godz. 8.00 do kościo­ła Ducha Świę­te­go i wie­czo­rem o godz. 17.00 do kościo­ła Pana Jezu­sa.

W sobo­tę nabo­żeń­stwo różań­co­we tyl­ko rano o godz. 8.00 w koście­le Ducha Świę­te­go.

Msze Świę­te:
Wie­czor­ne w paź­dzier­ni­ku od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 17.30.

Pobierz jako PDF lub wydru­kuj: