Akcja Katolicka

PARAFIALNY ODZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ (POAK)

Przy parafii  Ducha Świętego w Kościanie

 • POAK został powo­ła­ny uchwa­łą Zarzą­du DIAK Archi­die­ce­zji Poznań­skiej na wnio­sek pro­bosz­cza ks. kan. Cze­sła­wa Mały­chę w dniu 10.10.2014 roku.
 • Ks. Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznań­ski Sta­ni­sław Gądec­ki mia­no­wał w dniu 12.11.2014 roku pre­ze­sa POAK para­fii pw. Ducha Św. – Ste­fa­na Żurkiewicza
 • Człon­ko­wie POAK:
 1. Jadwi­ga Drozda
 2. Jaro­sław Kamiński
 3. Ewa Łożyń­ska
 4. Marek Men­zel
 5. Pela­gia Rabiega
 6. Bogu­mi­ła Rudawska
 7. Seba­stian Sikora
 8. Ewa Sta­cho­rzak
 9. Kata­rzy­na Walkowiak
 10. Łucja Woś­ko­wiak
 11. Ste­fan Żurkiewicz

Pre­zes Zarządu

Stefan Żurkiewicz

Para­fial­ny Asy­stent Kościelny

Ks. kan. Czesław Małycha

Wice­pre­zes                                  Sekre­tarz                                      Skarbnik

Marek Menzel                    Jadwiga Drozda                      Ewa Łożyńska

 • Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się cyklicz­nie w każ­dy trze­ci pią­tek mie­sią­ca po wie­czor­nej Mszy św.Nabo­żeń­stwie do Miło­sier­dzia Bożego.

Serdecznie zapraszamy na spotkania nowych członków oraz sympatyków Akcji Katolickiej.