Zespół młodzieżowy

ZESPÓŁ Z PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO

Nasze począt­ki muzy­ko­wa­nia nale­ży szu­kać w latach 97–98, kie­dy w para­fii Ducha Świę­te­go nastą­pi­ły zmia­ny per­so­nal­ne i pro­bosz­czem został x. Cze­sław Mały­cha. Ówcze­sny wika­riusz x. Maciej Dudziak, pełen zapa­łu oraz wszel­kich „sza­lo­nych” pomy­słów zachę­cał oraz moty­wo­wał do roz­wi­ja­nia swo­ich talen­tów. I tak, gdzieś pomię­dzy tymi i ludź­mi zna­leź­li­śmy się rów­nież i my: Aga, Domi­nik, Mate­usz i Mate­usz.

Pierw­szy raz wspól­nie jako zespół mogli­śmy zagrać pew­ne­go gru­dnio­we­go wie­czo­ru 2002 roku, na Mszy Św. z oka­zji 18 uro­dzin naszej kole­żan­ki z piel­grzym­ko­we­go szla­ku w Gór­ce Duchow­nej – Agniesz­ka śpiew, Domi­nik i Mate­usz gita­ry, dru­gi Mate­usz skrzyp­ce.

Wraz z nowym rokiem 2003 dosta­li­śmy pro­po­zy­cję od ówcze­sne­go nasze­go wika­riu­sza x. Prze­my­sła­wa Kuja­wy, aby wzbo­ga­cić naszym gra­niem Mszę Św tzw. mło­dzie­żo­wą co nie­dzie­lę o godz.14:00 ( i tak zosta­ło do tej pory). W związ­ku z taki­mi moż­li­wo­ścia­mi nasz skład się powięk­szył się. Do naszej czwór­ki dołą­czył Szy­mon na gita­rze, Kasia oraz Asia śpiew.


Nasze ówcze­sne zdję­cie x. Prze­my­sła­wem Kuja­wą.
Od lewej góry Mate­usz – Skrzyp­ce, Mate­usz – wów­czas Jam­ba obec­nie Gita­ra baso­wa; Domi­nik – gita­ra aku­stycz­na, Szy­mon – gita­ra akustyczna/gitara elek­trycz­na.
Od lewe­go dołu – Agniesz­ka – śpiew, Kasia – śpiew, Asia – śpiew,
Na dole x. Prze­my­sław Kuja­wa.

Przez kolej­ne lata wspól­ne­go gra­nia skład nasze­go zespo­łu się mody­fi­ko­wał. Kasia, Asia oraz Szy­mon poszli swo­ją „muzycz­ną” dro­gą. Prze­wi­nę­ło się kil­ko­ro nowych muzy­ków, ale nasza czwór­ka się trzy­ma­ła i trzy­ma.

Obec­ny skład nasze­go zespo­łu to:

AGA – śpiew.; ZOSIA – skrzyp­ce ; ANIA – śpiew, sak­so­fon ; PAULINA śpiew, instru­men­ty kla­wi­szo­we, DOMINIK – gita­ra, MATEUSZ – Gita­ra baso­wa, MATEUSZ – skrzyp­ce, ŁUKASZ – gita­ra, KRZYSZTOF – śpiew, ROBERT – chi­me­sy.

Posłu­chać nas moż­na co nie­dzie­lę (z wyjąt­kiem waka­cji) w koście­le Pana Jezu­sa na Mszy Świę­tej o godz. 14:00

Co roku zaj­mu­je­my się przy­go­to­wa­niem Ado­ra­cji przy Gro­bie Pań­skim w Wiel­ką Sobo­tę w koście­le Św. Ducha Świę­te­go.
Dodat­ko­wo włą­czy­li­śmy się dość inten­syw­nie w przy­go­to­wa­nia Poznań­skiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasna Górę z Gru­pą 17, z któ­rą cały zespół piel­grzy­mu­ję w dniach 5 15 lip­ca.
Wraz z Gru­pą 17 spo­tka­my się na corocz­nych spo­tka­niach: wiel­ko­post­ne w Bro­ni­ko­wie, odpu­sto­we w Gór­ce Duchow­nej, nowo­rocz­ne w Kościa­nie.
W swo­im dorob­ku muzycz­nym mamy uroz­ma­ica­nie waż­nych uro­czy­sto­ści kościel­nych: jak bierz­mo­wa­nia, ślu­by oraz jubi­le­usze.
Bie­rze­my udział na prze­glą­dach reli­gij­nych zespo­łów muzycz­nych . W roku 2006 otrzy­ma­li­śmy Wyróż­nie­nie nato­miast w 2007 zaję­li­śmy II miej­sce w prze­glą­dzie Car­men Deo w Śmi­glu.

A jesz­cze jed­na cie­ka­wost­ka. Od począt­ku nasze­go wspól­ne­go gra­nia nie może­my się zde­cy­do­wać na jakąś cie­ka­wą nazwę dla zespo­łu i tak krą­ży nazwa „Zespół Świę­ty Duch”.

Kontakt: [email protected]et