Stały konfesjonał
w kościele Pana Jezusa w Kościanie
w każdy czwartek od 9.00 do 18.00

Dro­ga Boża jest dosko­na­ła, Sło­wo Pań­skie jest wypró­bo­wa­ne.
Jest tar­czą wszyst­kim, któ­rzy w nim ufa­ją.
(Ps. 18,31)

Czy­ta­nia na śro­dę, 22 listo­pa­da 2017

Kościół pw. Pana Jezu­sa

Kościół pw. Ducha Świę­te­go

Witaj­cie na stro­nie
rzym­sko­ka­to­lic­kiej
para­fii pw. Ducha Świę­te­go
w Kościa­nie

Aktualności parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie

Czym jest Podwyższenie Krzyża Świętego?

Czym jest Podwyższenie Krzyża Świętego?

Kie­dy w roku 70 Jero­zo­li­ma zosta­ła zdo­by­ta i zbu­rzo­na przez Rzy­mian, roz­po­czę­ły się wiel­kie prze­śla­do­wa­nia reli­gii Chry­stu­sa, trwa­ją­ce pra­wie 300 lat. Dopie­ro po usta­niu tych prze­śla­do­wań mat­ka cesa­rza rzym­skie­go Kon­stan­ty­na, św. Hele­na, kaza­ła szu­kać Krzy­ża, na…

AKTUALIZACJA — Ramowy (DOKŁADNY) plan półkolonii — LATO 2017

AKTUALIZACJA — Ramowy (DOKŁADNY) plan półkolonii — LATO 2017

Plan pół­ko­lo­nii 25.06.17 nie­dzie­la – Msza Świę­ta na roz­po­czę­cie pół­ko­lo­nii w koście­le Pana Jezu­sa godzi­na 11.00 26.06.17 ponie­dzia­łek – wyjazd do kina Zbiór­ka godzi­na 9.00 w koście­le Pana Jezu­sa — powrót ok. 15.00 przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr4   27.06.17 wto­rek – wyjazd…

Zmiany personalne w 2017

Zmiany personalne w 2017

Zmia­ny ogło­szo­ne 13 czerw­ca 2017: ks. mgr Bar­tosz STRUGAREK – dot. dyrek­tor Ośrod­ka Reko­lek­cyj­ne­go w Zabo­rów­cu – mia­no­wa­ny zastęp­cą dyrek­to­ra Cari­tas Archi­die­ce­zji Poznań­skiej – 1.7.2017 ks. pra­łat mgr lic. Mate­usz ŻARNOWIECKI – dot. dyrek­tor Domu Księ­ży Eme­ry­tów w…

Stały konfesjonał

Stały konfesjonał

Sta­ły kon­fe­sjo­nał w koście­le Pana Jezu­sa w Kościa­nie w każ­dy czwar­tek od 9.00 do 18.00. Od dziś rów­nież ban­ner na stro­nie inter­ne­to­wej Para­fii zachę­ca­ją­cy do sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi świę­tej oraz przy­po­mi­na­ją­cy o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z…

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

Prze­ży­wa­my naj­więk­sze i naj­pięk­niej­sze Świę­to chrze­ści­jań­skie Zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa. Fakt Zmar­twych­wsta­nia Pana Jezu­sa nada­je sens naszej pra­cy, miło­ści, cier­pie­nia i śmier­ci. Wszyst­ko to jest dro­gą, któ­ra pro­wa­dzi do Boga i do Jego peł­ni życia. Zwy­cię­stwem, …

Stro­na 2 z 3123
}

Msze św. w nie­dzie­le: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 i 16.00. Msza św. o godz. 12.00 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezu­sa. Dodat­ko­wo w lip­cu i sierp­niu Msze św. w nie­dzie­le i świę­ta o godz. 20.00 w koście­le Ducha Św.

Msze św. w dni powsze­dnie: 7.30 w koście­le Ducha Św. i 18.00 w koście­le Pana Jezu­sa. W maju i w paź­dzier­ni­ku Msze św. 7.30 w koście­le Ducha Św. i 17.00 w koście­le Pana Jezu­sa
Dodat­ko­we infor­ma­cje: od paź­dzier­ni­ka do mar­ca /wł./ o godz. 17.00.

Msze św. w świę­ta w dni pra­cy: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Msza św. o godz. 7.30 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezu­sa.

Sta­ły kon­fe­sjo­nał w koście­le Pana Jezu­sa w Kościa­nie w każ­dy czwar­tek od 9.00 do 18.00.

h

Biu­ro Para­fial­ne czyn­ne:

  • pon. 16:00 — 17:00
  • wt. 9:00 — 10:00
  • śr. 16:00 — 17:00
  • czw. 9:00 — 10:00
  • pt. 16:00 — 17:00
  • sob. 9:00 — 10:00

Chrzty Świę­te w 2 i 4 sobo­tę mie­sią­ca o godz. 18:00. Inne ter­mi­ny chrztu św. do uzgod­nie­nia.

Instruk­cja chrzciel­na w czwart­ki przed 2 i 4 sobo­tą: 18.30 IVIX wł.  i 17.30 X — III wł.