Stały konfesjonał
w kościele Pana Jezusa w Kościanie 
w każdy czwartek od 9.00 do 18.00

Dro­ga Boża jest dosko­na­ła, Sło­wo Pań­skie jest wypró­bo­wa­ne.
Jest tar­czą wszyst­kim, któ­rzy w nim ufa­ją.
(Ps. 18,31)

Czy­ta­nia na czwar­tek, 19 paź­dzier­ni­ka 2017

Kościół pw. Pana Jezusa

Kościół pw. Ducha Świętego

Witaj­cie na stronie
rzymskokatolickiej
para­fii pw. Ducha Świętego
w Kościanie

Aktualności parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Wiel­ki Czwar­tek – to dzień usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii i sakra­men­tu kapłań­stwa, to dzień  Komu­nii św. Apo­sto­łów. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci I Komu­nij­ne z ubie­głe­go roku na pierw­szą rocz­ni­cę swo­jej uro­czy­sto­ści oraz nad­zwy­czaj­nych Sza­fa­rzy Eucha­ry­stii i ich rodzi­ny na…

Spowiedź Święta w Wielkim Tygodniu

Spowiedź Święta w Wielkim Tygodniu

Spo­wiedź św. w Wiel­kim Tygo­dniu – w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę jak zwy­kle pół godzi­ny przed ran­ny­mi i wie­czor­ny­mi nabo­żeń­stwa­mi. Ponad­to spo­wiedź św. w Wiel­ki Czwar­tek i w Wiel­ki Pią­tek od godz. 7.00 do 8.00 w koście­le Ducha Świę­te­go i w koście­le Pana Jezu­sa od…

Nowa strona internetowa!

Nowa strona internetowa!

Nowa stro­na inter­ne­to­wa! Co się zmie­ni­ło? — zmia­na sza­ty gra­ficz­nej, — popra­wa bez­pie­czeń­stwa witry­ny, — mecha­nizm zgod­ny z obec­ny­mi stan­dar­da­mi www, Pro­po­zy­cje doty­czą­ce para­fial­nej strony?…

Stro­na 3 z 3123
}

Msze św. w nie­dzie­le: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 i 16.00. Msza św. o godz. 12.00 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezu­sa. Dodat­ko­wo w lip­cu i sierp­niu Msze św. w nie­dzie­le i świę­ta o godz. 20.00 w koście­le Ducha Św.

Msze św. w dni powsze­dnie: 7.30 w koście­le Ducha Św. i 18.00 w koście­le Pana Jezu­sa. W maju i w paź­dzier­ni­ku Msze św. 7.30 w koście­le Ducha Św. i 17.00 w koście­le Pana Jezusa

Msze św. w świę­ta w dni pra­cy: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Msza św. o godz. 7.30 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezusa.

Sta­ły kon­fe­sjo­nał w koście­le Pana Jezu­sa w Kościa­nie w każ­dy czwar­tek od 9.00 do 18.00.

h

Biu­ro Para­fial­ne czyn­ne:

  • pon. 16:00 — 17:00
  • wt. 9:00 — 10:00
  • śr. 16:00 — 17:00
  • czw. 9:00 — 10:00
  • pt. 16:00 — 17:00
  • sob. 9:00 — 10:00

Chrzty Świę­te w 2 i 4 sobo­tę mie­sią­ca o godz. 18:00. Inne ter­mi­ny chrztu św. do uzgodnienia.

Instruk­cja chrzciel­na w czwart­ki przed 2 i 4 sobo­tą: 18.30 IVIX wł.  i 17.30 X — III wł.