Stały konfesjonał
w kościele Pana Jezusa w Kościanie
w każdy czwartek od 9.00 do 18.00

Dro­ga Boża jest dosko­na­ła, Sło­wo Pań­skie jest wypró­bo­wa­ne.
Jest tar­czą wszyst­kim, któ­rzy w nim ufa­ją.
(Ps. 18,31)

Czy­ta­nia na ponie­dzia­łek, 18 grud­nia 2017

Kościół pw. Pana Jezu­sa

Kościół pw. Ducha Świę­te­go

Witaj­cie na stro­nie
rzym­sko­ka­to­lic­kiej
para­fii pw. Ducha Świę­te­go
w Kościa­nie

Aktualności parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wiel­ka Sobo­ta – jest to dzień sku­pie­nia wier­nych przy Gro­bie Pań­skim. Ado­ra­cja od godz. 7.00 do 23.00 w obu kościo­łach. Litur­gia Wiel­ko­so­bot­nia w koście­le Pana Jezu­sa o godz. 19.00, na któ­rą zło­żą się: poświę­ce­nie ognia, pas­cha­łu i wody chrzciel­nej. W tym dniu jest…

Święcenie potraw

Święcenie potraw

Świę­ce­nie potraw w Wiel­ką Sobo­tę. Godz.     9.00     Kieł­cze­wo w szko­le Godz.     9.10     Kieł­cze­wo u p. Mile­rów Godz.     9.20     Kieł­cze­wo u p. Maty­asz­czyk Godz.     9.30     Kieł­cze­wo przy Krzy­żu u p. Kor­bi­ków Godz.     9.40     Kieł­cze­wo u p. Pry­fe­rów Godz.    …

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wiel­ki Pią­tek – jest to dzień Męki Pań­skiej i śmier­ci Chry­stu­sa. Ze wzglę­du na pamiąt­kę fizycz­nej Męki Chry­stu­sa, w tym dniu żaden kapłan nie odpra­wia Mszy św. Ado­ra­cja Pana Jezu­sa w ciem­ni­cy od godz. 7.00 do wie­czor­ne­go nabo­żeń­stwa Męki Pań­skiej do godz. 18.00. W…

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Wiel­ki Czwar­tek – to dzień usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii i sakra­men­tu kapłań­stwa, to dzień  Komu­nii św. Apo­sto­łów. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci I Komu­nij­ne z ubie­głe­go roku na pierw­szą rocz­ni­cę swo­jej uro­czy­sto­ści oraz nad­zwy­czaj­nych Sza­fa­rzy Eucha­ry­stii i ich rodzi­ny na…

Spowiedź Święta w Wielkim Tygodniu

Spowiedź Święta w Wielkim Tygodniu

Spo­wiedź św. w Wiel­kim Tygo­dniu – w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę jak zwy­kle pół godzi­ny przed ran­ny­mi i wie­czor­ny­mi nabo­żeń­stwa­mi. Ponad­to spo­wiedź św. w Wiel­ki Czwar­tek i w Wiel­ki Pią­tek od godz. 7.00 do 8.00 w koście­le Ducha Świę­te­go i w koście­le Pana Jezu­sa od…

Nowa strona internetowa!

Nowa strona internetowa!

Nowa stro­na inter­ne­to­wa! Co się zmie­ni­ło? — zmia­na sza­ty gra­ficz­nej, — popra­wa bez­pie­czeń­stwa witry­ny, — mecha­nizm zgod­ny z obec­ny­mi stan­dar­da­mi www, Pro­po­zy­cje doty­czą­ce para­fial­nej stro­ny?…

Stro­na 3 z 3123
}

Msze św. w nie­dzie­le: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 i 16.00. Msza św. o godz. 12.00 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezu­sa. Dodat­ko­wo w lip­cu i sierp­niu Msze św. w nie­dzie­le i świę­ta o godz. 20.00 w koście­le Ducha Św.

Msze św. w dni powsze­dnie: 7.30 w koście­le Ducha Św. i 18.00 w koście­le Pana Jezu­sa. W maju i w paź­dzier­ni­ku Msze św. 7.30 w koście­le Ducha Św. i 17.00 w koście­le Pana Jezu­sa
Dodat­ko­we infor­ma­cje: od paź­dzier­ni­ka do mar­ca /wł./ o godz. 17.00.

Msze św. w świę­ta w dni pra­cy: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Msza św. o godz. 7.30 w koście­le Ducha Św. a pozo­sta­łe w koście­le Pana Jezu­sa.

Sta­ły kon­fe­sjo­nał w koście­le Pana Jezu­sa w Kościa­nie w każ­dy czwar­tek od 9.00 do 18.00.

h

Biu­ro Para­fial­ne czyn­ne:

  • pon. 16:00 — 17:00
  • wt. 9:00 — 10:00
  • śr. 16:00 — 17:00
  • czw. 9:00 — 10:00
  • pt. 16:00 — 17:00
  • sob. 9:00 — 10:00

Chrzty Świę­te w 2 i 4 sobo­tę mie­sią­ca o godz. 18:00. Inne ter­mi­ny chrztu św. do uzgod­nie­nia.

Instruk­cja chrzciel­na w czwart­ki przed 2 i 4 sobo­tą: 18.30 IVIX wł.  i 17.30 X — III wł.