Duszpasterze

ks. kan. Cze­sław Mały­cha
Pro­boszcz
ks. Artur Wło­dar­czak
Wika­riusz
W naszej para­fii od 25 sierp­nia 2015.
ks. Mar­cin Janec­ki
Wika­riusz
W naszej para­fii od 25.08.2012 do 25.08.2015
ks. Woj­ciech Wasiak
Wika­riusz
W naszej para­fii od 1.08.2011 do 08.2012
ks. Sła­wo­mir Sty­czyń­ski
Wika­riusz
W naszej para­fii od 2009 do 2011.

Dusz­pa­ste­rze para­fii pw. Ducha Świę­te­go w Kościa­nie.
Pro­bosz­czo­wie po 1945 roku:
 • śp. Ks. Pra­łat Anto­ni Wil­czyń­ski (1967–76 i 1977–97)
 • Ks. Kano­nik Leon Stęp­niak (1976–77) – obec­nie rezy­dent w para­fii pw. NMP Pan­ny Wnie­bo­wzię­tej w Kościa­nie
 • Ks. Kano­nik Cze­sław Mały­cha (od 1997)

Wika­riu­sze:

 • Ks. Artur Wło­dar­czak (25.08.2015 – obec­nie)
 • Ks. Mar­cin Janec­ki (25.08.2012 – 25.08.2015)
 • Ks. Woj­ciech Wasiak (1.08.2011 – 08.2012)
 • Ks. Sła­wo­mir Sty­czyń­ski (2009–11) – obec­nie wika­riusz w para­fii pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Ostro­ro­gu – 25.08.2011 r.
 • Ks. Tomasz Tar­czyń­ski (2007–09) – obec­nie wika­riusz w para­fii pw. Chry­stu­sa słu­gi w Pozna­niu
 • Ks. Prze­my­sław Kuja­wa (2002–07) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Wil­czy­nie
 • Ks. Krzysz­tof Rataj­czak (2001–02) – obec­nie wika­riusz w para­fii pw. Mat­ki Boskiej Bole­snej w Pozna­niu
 • Ks. Maciej Dudziak (1997–2001)
 • Ks. Rafał Kra­ko­wiak (1995–97) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Św. Waw­rzyń­ca w Łom­ni­cy
 • Ks. Prze­my­sław Macie­jew­ski (1994–95) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Bł. Edmun­da Boja­now­skie­go w Gosty­niu
 • Ks. Ire­ne­usz Szy­pu­ra (1992–94) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Św. Flo­ria­na w Cho­dzie­ży
 • Ks. Prze­my­sław Gem­biak (1990–92) – brak danych
 • Ks. Maciej Grześ (1987–90) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Św. Anto­nie­go w Lesz­nie
 • Ks. Wła­dy­sław Marzęc­ki (1984–87) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Św. Jana Chr­czi­cie­la w Lesz­nie
 • Ks. Ser­giusz Borsz­czow (1984) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Św. Mar­ci­na w Dusz­ni­kach Wlkp.
 • Ks. Woj­ciech Pie­przy­ca (1983) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Mat­ki Boskiej Wnie­bo­wzię­tej w Pusz­czy­ko­wie
 • Ks. Wło­dzi­mierz Jac­kie­wicz (1982–83) – obec­nie pro­boszcz para­fii pw. Św. Waw­rzyń­ca w Zanie­my­ślu