Nasze powołania

Z para­fii pocho­dzą:

KAPŁANI: (data świę­ceń)

  • ks. Sta­ni­sław Matu­szew­ski (1954)
  • ks. Waw­rzy­niec Rataj­czak – bene­dyk­tyn (1959)
  • ks. Grze­gorz Napie­ra­ła – oblat (1983)
  • śp. ks. Krzysz­tof Woź­ny (1987) + 27 lip­ca 2012
ks. Adrian Bączyń­ski
(2001)
Obec­nie: mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go i Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi w Zębo­wie – 1.7.2015 r.
ks. Dawid Wasie­lew­ski
(2013)
Pocho­dzi z para­fii pw. św. Karo­la Boro­me­usza w Kościa­nie Skie­ro­wa­ny od 1 lip­ca 2013 roku do para­fii pw. św. Andrze­ja Bobo­li w Rawi­czu. Obec­nie: mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii pw. św. Mar­ci­na Bisku­pa w Swa­rzę­dzu – 25.8.2015 r.

SIOSTRY ZAKONNE: (data ślu­bów wie­czy­stych)

  • S. Maria Mag­da­le­na Glu­miń­ska – Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia (1977)
  • S. Maria Koszew­ska – Małe Sio­stry Jezu­sa (1983)
  • S. Karo­la Chra­plak – naza­re­tan­ka (1993)