Teksty pieśni o Krzyżu

Pieśń śpie­wa­na przed Mszą Świę­tą na odsło­nię­cie Krzy­ża.

Zawi­taj, zawi­taj…

Zawi­taj, zawi­taj nadzie­jo zba­wie­nia
O Krzy­żu, tam Zbaw­ca nasz zno­sił cier­pie­nia
Wspo­móż łaską spra­wie­dli­wych
Bądź nam grzesz­nym lito­ści­wy

O Jezu, do Krzy­ża sro­mot­nie przy­bi­ty
W koro­nie cier­nio­wej, rana­mi okry­ty­Spoj­rzyj na nas z wyso­ko­ści
Spuść nam pro­mień Swej miło­ści

O Trój­co, Tyś źró­dłem nasze­go zba­wie­nia
I Tobie lud wszel­ki wygła­sza swe pie­nia
Daj nam grzesz­nym Krzy­ża męstwo
Daj Swe bło­go­sła­wień­stwo

Pieśń śpie­wa­na po Mszy Świę­tej na zasło­nię­cie Krzy­ża.

Żegnam Cię Krzy­żu…

Żegnam Cię Krzy­żu mój świę­ty i BoskiK­tó­ry osła­dzasz mi życie i tro­ski
któ­ryś mi wzo­rem mych cier­pień z ukry­cia
Któ­ryś nadzie­ją wiecz­ne­go tam życia

Żegnam Cię Krzy­żu mój świę­ty prze­dziw­ny
Spraw to, bym krzyż mój codzien­ny i trud­ny
Nosił wytrwa­le i chęt­nie uko­chał
Przy­jął krzy­ży­ki te, któ­re Bóg dał

Żegnam Cię Krzy­żu mój świę­ty pro­mien­ny
Wiel­bię Cię Krzy­żu w mym życiu codzien­nym
Chcę Cię uwiel­biać i tak­że w wiecz­no­ści
Gdy Bóg powo­ła do Swo­jej Jasno­ści