Teksty pieśni o Krzyżu

Pieśń śpie­wa­na przed Mszą Świę­tą na odsło­nię­cie Krzyża.

Zawi­taj, zawitaj…

Zawi­taj, zawi­taj nadzie­jo zbawienia
O Krzy­żu, tam Zbaw­ca nasz zno­sił cierpienia
Wspo­móż łaską sprawiedliwych
Bądź nam grzesz­nym litościwy

O Jezu, do Krzy­ża sro­mot­nie przybity
W koro­nie cier­nio­wej, rana­mi okry­ty­Spoj­rzyj na nas z wysokości
Spuść nam pro­mień Swej miłości

O Trój­co, Tyś źró­dłem nasze­go zbawienia
I Tobie lud wszel­ki wygła­sza swe pienia
Daj nam grzesz­nym Krzy­ża męstwo
Daj Swe błogosławieństwo

Pieśń śpie­wa­na po Mszy Świę­tej na zasło­nię­cie Krzyża.

Żegnam Cię Krzyżu…

Żegnam Cię Krzy­żu mój świę­ty i BoskiK­tó­ry osła­dzasz mi życie i troski
któ­ryś mi wzo­rem mych cier­pień z ukrycia
Któ­ryś nadzie­ją wiecz­ne­go tam życia

Żegnam Cię Krzy­żu mój świę­ty przedziwny
Spraw to, bym krzyż mój codzien­ny i trudny
Nosił wytrwa­le i chęt­nie ukochał
Przy­jął krzy­ży­ki te, któ­re Bóg dał

Żegnam Cię Krzy­żu mój świę­ty promienny
Wiel­bię Cię Krzy­żu w mym życiu codziennym
Chcę Cię uwiel­biać i tak­że w wieczności
Gdy Bóg powo­ła do Swo­jej Jasności